x
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında Detaylı Bilgi için Çerez Politikası ’nı inceleyiniz. Sitemizi kullanımınız hakkındaki bilgiler sosyal medya, reklam ve analiz iş ortaklarımızla da paylaşılabilir. fixsmart.com.tr’ yi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılacaksınız.

Anladım
MENÜ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
CİHAN ELEKTRONİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇERÇEVESİNDE MÜŞTERİLERİMİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK”)10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Cihan Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenmiştir.


Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kanun hükümlerinin gerekliliği ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.


Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.


TANIMLAR


Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),


Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (Cihan Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi),


İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,


Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,


Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.


Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,


Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


a) Veri Sorumlusu


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Cihan Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (işbu metinde “FİXSMART” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileriniz, FİXSMART ’a açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla;


* FİXSMART tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirket bilgi güvenliği sürecinin yönetilmesi,


* Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,


* Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz,


* Gerekli durumlarda hizmet/satın alan/alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,


* Sağlanan hizmet veya satın alma işlemleriyle ilgili iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,


* Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili tarafınız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,


* Servis hizmeti ve kalite kontrolleriyle ilgili olarak iletişimin sağlanması,


* Cihaz onarımı için cihazınıza ilişkin kişisel verileriniz (Cihaz Şifresi) ile cihaza erişimin sağlanması,


* Servise yönlendirilen arızalı cihazların kabulü ve sisteme kayıt ve çıkış işlemlerinin yapılması,


* Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında hizmet/satış işlemine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,


* Mesafeli hizmet/satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,


* Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,


* Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,


* Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması,


amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


FİXSMART tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi, ödeme işlemlerinin yapılması ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, Gerekli durumlarda hizmet/satın alan/alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, Sağlanan hizmet veya satın alma işlemleriyle ilgili iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili tarafınız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında hizmet/satış işlemine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Mesafeli hizmet/satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerinizi değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması, amaçlarıyla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, FİXSMART tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır.Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimize aile üyeleriniz, tarafınızla olan satış/hizmet sözleşmemizin dışındaki 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.


d) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz;


KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak işleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde site içinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi, aksi halde tarafınızca iletilen doğru veya güncel olmayan bilgilerden FİXSMART olarak sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.


e) KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerini [email protected] adresine KVKK madde 13’te belirtilen aşağıdaki yöntemlerle FİXSMART’ a iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, FİXSMART tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;


* [email protected] adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,


• Size ait kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, [email protected] kayıtlı e-posta adresine göndereceğiniz güvenli e-imzalı e-posta ile,


• Islak imzalı bir dilekçe General Ali Gürcan Caddesi,Alparslan İş Merkezi,No:29/Z1 Merter, İstanbul adresine ile şahsen yapacağınız başvuru ile,


• Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile General Ali Gürcan Caddesi,Alparslan İş Merkezi,No:29/Z1 Merter, İstanbul adresine, başvurunuzu yapabilirsiniz.


Başvurunuzu Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu ile yapabilirsiniz.


Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. Cihan Elektronik Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.